COVID-19 Geçirmiş COVID-19 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deneyimleri ve Manevi İyilik Hali

Author :  

Year-Number: 2024-3(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-27 15:42:17.0
Language : İngilizce
Konu : Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Number of pages: 22-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş/Amaç: Pandemi sürecinde hemşirelerin çalışma koşulları değişmiş ve bu süreçten fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak etkilenmiştir. Çalışmanın amacı COVID YB da çalışan COVID geçirmiş YB hemşirelerinin COVID 19 deneyimlerinin ve manevi iyilik halinin belirlenmesidir.

Yöntem: Çalışma nitel ve nicel veriler toplanarak karma yöntemle gerçekleştirildi. Çalışma COVID hastalarının takip edildiği Türkiye’de bir hastanede YB da yapıldı. Çalışmanın evrenini COVID geçirmiş YB görev yapan hemşireler oluşturdu, çalışmada örneklem seçimi yapılmadı, COVID YB da görev yapan COVID geçirmiş 22 (tüm hemşireler) hemşire çalışmanın örneklemini oluşturdu. Çalışma Ekim – Aralık 2021 tarihlerinde yürütüldü. Nicel veri analizinde Windows 22.0 için SPSS (Sosyal Bilimler İstatistik Paketi) yazılımı kullanıldı. Açık uçlu sorular içerik analiziyle analiz edildi.

Bulgular: Çalışma sonunda Manevi iyilik hali ölçeği puan ortalaması 32.85 ± 5.69 (18-45 puan) olarak saptandı. Kullanılan ölçeğin üç alt boyutu bulunmaktaydı. Mana-anlam boyutu puan ortalaması 12.85 ± 2.34. Huzur boyutu puan ortalaması 10.90 ± 2.35. 3- İnanç boyutu puan ortalaması 9.10 ± 4.17 olarak saptandı. Yapılan Mann Whitney U testinde,  kurs ve bilimsel etkinliğe katılmayanların huzur alt boyut puanı daha yüksekti (U= 23; P=0.038). Verilerin içerik analizi sonucunda beş tema elde edildi. 

Sonuç: Pandemiden en fazla etkilenecek meslek grubu olan hemşireler için maneviyatın önemli olduğu söylenebilir. Bu zorlu süreçle baş edebilmek için yapılacak eğitimlerde veya yapılacak planlarda manevi desteği artıracak uygulamalara yer verilmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Background/Objective: The work conditions of nurses have changed during the pandemic and they have been affected physically, mentally and emotionally from this process.

Objectives: The aim of the study is to determine the COVID-19 experiences and spiritual well-being of the COVID-19 ICU nurses.

Methods: A mixed method was used by collecting qualitative and quantitative data. The study was conducted in a COVID-19 ICU in a hospital in Turkey. The population of the study consisted of nurses working in ICU who provided treatment for COVID-19 patients. No sample selection was used. The sample consisted of a total of 22 nurses who contracted COVID-19, worked in the COVID-19 ICU. The study was conducted between October and December 2021. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 software was used in the quantitative data analysis. Open-ended questions were analysed via content analysis.

Results: It was found that the mean score of the Spiritual Well-Being Scale was 32.85 ± 5.69. The scale that used had three subscales. The meaning subscale score was 12.85 ± 2.34. Peace subscale’s mean score was 10.90 ± 2.35. Faith subscale means score was 9.10 ± 4.17. In the Mann Whitney U test, those who did not attend any courses and scientific activities had a higher peace subscale score (U= 23; P=0.038). As a result of the content analysis, five themes were determined.

Conclusion: It can be asserted that spirituality is important for nurses, who are the occupational group that will be most affected in a pandemic, to cope with this difficult process, and it is necessary to include practices that will increase moral support in the trainings or plans to be made.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics