COVID-19 Pandemisi Sürecince Kemoterapi Alan Hastalarının Korku Düzeyleri ve Hijyen Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-3(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-27 17:02:07.0
Language : Turkish
Konu : Medical Oncology (Internal Diseases)
Number of pages: 32-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş ve Amaç: Kemoterapi alan hastalar, zayıflamış bağışıklık sistemleri nedeniyle COVID-19 komplikasyonları açısından daha yüksek risk altındadırlar. Bu çalışma, COVID-19 pandemisi sürecince kemoterapi alan hastalarının korku düzeyleri ve hijyen alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla planlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmanın verileri 15 Mart-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Onkoloji Ünitesinde toplanmıştır. Çalışmaya Onkoloji Ünitesinde ayakta tedavi alan 112 hasta katılmıştır.  Araştırma verilerinin toplanmasında “Hasta Tanıtıcı Formu”, ve “COVID-19    Korku Ölçeği” ve “COVID-19 Hijyen Ölçeği” kullanıldı. Verilerinin istatistiksel analizi SPSS 25.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Bağımsız gruplarda t testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için Batman Üniversitesi Etik kurulundan etik onay alınmıştır (10.11.2021 Karar No: 2021/03-04).

Bulgular: Kemoterapi alan hastaların cinsiyetleri, medeni durum ve eğitim durumları ile COVID-19 korku düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmaya katılan hastaların cinsiyetleri ile hijyen alışkanlıkları ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).  Bu çalışmada hastaların COVID-19 Hijyen Ölçeği puan ortalamaları 91.05 ± 20.45 ve Covid-Korku Ölçeği puan ortalamaları 15.55 ± 7.55 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Kemoterapi hastalarının korku düzeyleri ve hihjyen alışkanları orta düzeyde bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Introduction and Aim: Patients receiving chemotherapy are at higher risk for COVID-19 complications due to their weakened immune systems. This study was planned to determine the fear levels and hygiene habits of patients who received chemotherapy during the COVID-19 pandemic.

Material and Method: This study was conducted between March 15 and May 30, 2022 as cross-sectional and descriptive in the Oncology Unit of Batman Training and Research Hospital. The study included 112 outpatients in the Oncology unit. “Patient Descriptive Form”, “Fear of Covid 19 Scale” and “COVID-19 Hygiene Scale” were used to collect research data. Statistical analysis of the data was made using the SPSS 25.0 program. In the analysis of the data, descriptive statistics, independent groups t test and ANOVA test were applied. Ethical approval was obtained from the Ethics Committee of Batman University in order to conduct the study.

Results: A statistically significant difference was found between the gender, marital status and education status of chemotherapy patients and the level of fear of COVID-19. A statistically significant difference was found between the gender of the patients participating in the study and the Hygiene habits scale mean score (p<0.05). In this study, the average score of the patients on the COVID-19 Hygiene Scale was found to be 91.05 ± 20.45 and the average score on the Covid-Fear Scale was 15.55 ± 7.55.

Conclusion: Chemotherapy patients’ fear levels and hygiene habits were found to be moderate. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics