Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) 6.1’e göre palyatif bakım kliniklerinin değerlendirilmesi: Bitlis ili örneği

Author :  

Year-Number: 2022-1(1)
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-25 22:04:29.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları
Number of pages: 14-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş ve Amaç: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de beklenen yaşam süresi artmıştır. Bununla birlikte tıp alanındaki gelişmeler sonucunda hastalıklara bağlı akut ölümler azalırken, ciddi kronik hastalığı olan birey nüfusu artmaktadır. Palyatif bakım hasta ve aile bireylerinin hastalığa bağlı çektikleri acıların rahatlatılması ve yaşam kalitelerin yükseltilmesini amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu nedenle palyatif bakım tüm dünyanın gündeminde olan bir konudur.  Bu bağlamda bu çalışma Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Sağlıkta Kalite Standartları hastane setinde yer alan “Palyatif Bakım Kliniği”nin Bitlis ilinde uygulanabilirliği ve Bakanlık Kalite değerlendiricileri tarafından değerlendirme sonuçlarının analizi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışma 2022 yılında Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerinin Sağlık Bakanlığı Kalite Değerlendiricileri tarafından 10 değerlendirme ölçütü ile değerlendirilen parametrelerden oluşmuştur. Palyatif bakım kliniği bulunan 5 sağlık tesisi değerlendirmeye alınmış ve analiz edilmiştir.

Bulgular: Sağlık tesislerinin Palyatif Bakım Kliniği Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirme tablosu incelendiğinde, Bitlis Devlet Hastanesi, Ahlat Devlet Hastanesi, Tatvan Devlet Hastanesi ve Güroymak Devlet Hastanesi’nin 100 tam puan aldığı, Adilcevaz Onkoloji Hastanesinin ise, 75 puan aldığı tespit edilmiştir. Genel olarak sonuçlara bakıldığında il ortalamasının palyatif bakım kliniğinin 95 puan olduğu görülmüştür.

Sonuç: Bütün bu sonuçlar birlikte ele alındığında Palyatif Bakım Kliniği Sağlıkta Kalite Standartları puanı düşük alanlara ağırlık verilmesi, kalite düzeyinin yüksek olduğu alanların bu düzeyde tutulması için çalışmalar yapılmalıdır. Çalışanların memnuniyeti de göz önünde bulundurularak kalite çalışmalarına hız verilmelidir.

Keywords

Abstract

Abstract

Introduction and Aim: As in developed and developing countries, life expectancy has increased in our country. However, as a result of developments in the field of medicine, while acute deaths due to diseases are decreasing, the population of people with serious chronic diseases is increasing. Palliative care is an approach that aims to relieve the suffering of patients and their family members due to the disease and to improve their quality of life. Therefore, palliative care is an issue on the agenda of the whole world. In this context, this study aimed to analyze the applicability of the "Palliative Care Clinic" in the hospital set of Quality Standards in Health published by the Ministry of Health in Bitlis and the analysis of the evaluation results by the Ministry's Quality Assessors.

Method: This study consists of parameters evaluated with 10 evaluation criteria by the Ministry of Health Quality Assessors of Health Facilities affiliated to Bitlis Provincial Health Directorate in 2022. 5 health facilities with palliative care clinics were evaluated and analyzed.

Results: When the evaluation table of the palliative care clinics of health facilities in health quality standards was examined, it was determined that Bitlis State Hospital (SH), Ahlat DH, Tatvan SH and Güroymak SH received 100 full points, while Adilcevaz Oncology Hospital received 75 points. When the results were examined in general, it was seen that the provincial average palliative care clinic was 95 points.

Conclusions and recommendations: Considering all these results together, studies should be carried out to focus on areas with low quality standards in palliative care clinic health and to keep areas with high quality levels at this level. Considering the satisfaction of the employees, quality studies should be accelerated.

Keywords


 • Akyol, A. (2013). Son dönem böbrek yetmezliği (sdby)

 • Akyol, A. (2013). Son dönem böbrek yetmezliği (sdby)olan hastada palyatif bakim. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 2(1), 32-41.

 • Centeno, C., Garralda, E., Carrasco, J. M., den Herder-van der Eerden, M., Aldridge, M., Stevenson, D., ... &Hasselaar, J. (2017). The palliative care challenge:analysis of barriers and opportunities to integratepalliative care in Europe in the view of nationalassociations. Journal of palliative medicine, 20(11), 1195-1204.

 • Dinçer, M. (2019). Palyatif Bakım HastalarınaResüsitasyon Uygulayan Sağlık ÇalışanlarınınDeneyimleri. Ankara Medical Journal, 19(1), 21-31.

 • Ertaş, H., & Çelik, Ö. (2018). Sağlikta KaliteStandartları üzerine nitel bir değerlendirme. Sağlık Yönetimi Dergisi, 2(1), 18-40.

 • Gültekin, M., Özgül, N., Olcayto, E., & Tuncer, A. M.(2010). Türkiye'de palyatif bakim hizmetlerinin mevcutdurumu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 13(1), 1-6.

 • Kabalak, A. A., Öztürk, H., & Çağıl, H. (2013). Yaşamsonu bakım organizasyonu; palyatif bakım. Yoğun Bakım Dergisi, 11(2), 56-70.

 • Kıvanç, M. M. (2017). Türkiye’de palyatif bakımhizmetleri. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 4(2), 132-135.

 • Kvale, P. A., Simoff, M., & Prakash, U. B. (2003). Palliative care. Chest, 123(1), 284-311.

 • Morrison, R. S., & Meier, D. E. (2004). Palliative care.New England Journal of Medicine, 350(25), 2582- 2590.

 • Nilgün, S. (2018). Hasta güvenliğinde hastanın rolü vekatılımının sağlanması. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 1(2), 22-29.

 • Sack, C., Scherag, A., Lütkes, P., Günther, W., Jöckel,K.-H., & Holtmann, G. (2011). Is there an associationbetween hospital accreditation and patient satisfactionwith hospital care? A survey of 37 000 patients treatedby 73 hospitals. International Journal for Quality in Health Care, 23(3), 278-283.

 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Sağlıkta Kalite,Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı.(2020). Sağlıkta kalite standartları hastane (SKSHastane-Sürüm 6.1), 1. Baskı, Ankara.

 • https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/41258/0/sks hastane-seti-s-61--09082021pdf.pdf

 • Smith, S., Brick, A., O’Hara, S., & Normand, C. (2014).Evidence on the cost and cost-effectiveness ofpalliative care: a literature review. Palliative medicine, 28(2), 130-150.

 • Sucakli, M. H., & Koşar, Y. (2014). Palyatif bakım veyaşam kalitesi. Klinik Tıp Aile Hekimliği, 8(3), 34-39.

 • Şenel, G., Oğuz, G., Koçak, N., Karaca, Ş., Kaya, M.,& Kadıoğulları, N. (2016). Opioid use and themanagement of cancer patient pain in palliative care clinic. Agri, 28(4), 171-176.

 • Uysal, B., & Yorulmaz, M. (2018). Sağlikta KaliteStandartları ve bilişsel mahremiyet. Selçuk ÜniversitesiSosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi(16), 24-33.

 • Yıldırım, Y. (2015). Palyatif Bakım Çalışmaları veHemşireliğe Yansımaları. Turkiye Klinikleri J Intern Med Nurs-Special Topics, 1(2), 31-39.

 • Yilmaz, D. U., Korhan, E. A., & Khorshid, L. (2017).Evulation of nursing care quality in a palliative careclinic Bir palyatif bakım kliniğinde hemşirelik bakımkalitesinin değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 14(3), 2968-2980.

 • Yürüyen, M., Tevetoğlu, I. Ö., Tekmen, Y., Polat, Ö.,Arslan, İ., & Okuturlar, Y. (2018). Palyatif bakımhastalarında klinik özellikler ve prognostik faktörler. Konuralp Medical Journal, 10(1), 74-80.

                                                                                                    
 • Article Statistics